فانتزی تخیلی

داستان درباره پدری نویسنده به همراه دخترش که داستان هایشان به واقعیت تبدیل میشود.زنی جادوگر انهارا در قصرش زندانی کرده تا هرچه او میخواهد برایش بنویسند.در پایاین داستان دخترک بر روی دستش مینویسد
تا ماجرا را خوب تمام کند و زن جادوگر را شکست بدهد.اسم فیلم چیست؟

Nightbooks (2021)?